K.1 – KYRIE ELEISON

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison!
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison!